Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Nie zapłacisz w terminie? Będzie kara

0
Podziel się:

Wiele terminów dotyczy systematycznych czynności. Są jednak i takie, które zdarzają się zupełnie sporadycznie, a również rodzą obowiązek zapłaty podatku w określonym terminie.

Nie zapłacisz w terminie? Będzie kara
(diego_cervo/iStockphoto)

Wiele terminów dotyczy systematycznie wpłacanych kwot, np. na VAT czy podatek dochodowy. Są jednak czynności, które zdarzają się zupełnie sporadycznie, a również rodzą obowiązek zapłaty podatku w określonym terminie.

VAT do 25 każdego miesiąca, karta podatkowa do siódmego, PCC w 14 dni. Terminy płatności podatków, gdy zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa (podatki dochodowe, VAT, PCC) są określone w poszczególnych ustawach. Jeżeli podatek jest ustalany przez organ podatkowy w drodze decyzji (np. podatek od spadków i darowizn)
, na uregulowanie należności mamy 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli ostatni dzień na uregulowanie podatku przypada w dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, to płatności można dokonać w pierwszy dzień roboczy po tym dniu. Niewpłacenie podatku w terminie to nie tylko odsetki za opóźnienie, ale także możliwość poniesienia odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe (w 2012 r. najniższa grzywna za wykroczenie skarbowe wyniesie 150 zł, a najwyższa 30 tys. zł).

Nowe terminy dla przedsiębiorców na skali i liniowym

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej i podatku liniowego oraz osoby osiągające dochody z najmu lub dzierżawy wpłacają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczkę wpłaca się do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku osób rozliczających się kwartalnie wpłaty należy dokonać do 20 dnia każdego miesiąca po kwartale, za który uiszczana jest zaliczka.

Od 2012 r. przedsiębiorcy nie muszą już wpłacać fiskusowi w grudniu podwójnej zaliczki na podatek (zaliczka za listopad pomnożona przez dwa) na poczet zaliczki za grudzień – podatek za ostatni miesiąc roku (lub ostatni kwartał w przypadku opłacających podatek kwartalnie) wpłaca się do 20 stycznia, chyba że do tego czasu zostanie złożone zeznanie podatkowe i tym samym cały roczny podatek zostanie rozliczony już w PIT-36 lub 36-L.

Nie oznacza to jednak, że zmienił się termin składania PIT-ów przez przedsiębiorców – 20 stycznia to tylko nowa opcja, bowiem prowadzący działalność w dalszym ciągu mogą składać roczne zeznanie podatkowe do 30 kwietnia. I jest to już termin nieprzekraczalny, także dla zwykłych podatników, zatrudnionych na przykład na etacie.

Ryczałtowcy również muszą wpłacać podatek do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (za kwartał do 20 dnia miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony). Ryczałt za grudzień i ostatni kwartał należy wpłacić w terminie złożenia zeznania, czyli do 31 stycznia następnego roku.

Dla przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie kartą podatkową, terminem wpłaty podatku jest 7 dzień każdego miesiąca (wpłat w tym terminie dokonują za miesiąc ubiegły). Również w tej formie opodatkowania wyjątkiem jest grudzień, za który wpłaty należy dokonać do 28 grudnia danego roku.

VAT do 25 miesięcznie lub kwartalnie

Podatnicy VAT składają deklarację i wpłacają podatek do 25 dnia następnego miesiąca. Przedsiębiorcy inni niż tzw. mali podatnicy, którzy wybrali kwartalne rozliczenia muszą jednak wpłacać zaliczki za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. W tej sytuacji miesięczne zaliczki wpłaca się do 25 dnia następnego miesiąca w wysokości 1/3 kwoty podatku wykazanego w deklaracji za poprzedni kwartał. Za trzeci miesiąc zaliczki się nie wpłaca, lecz rozlicza w składanej deklaracji.

VAT od _ nowych środków transportu _ po 14 dniach

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu również wiąże się z zapłatą VAT. Za nowy środek transportu ustawa uznaje m. in. samochód, jeżeli przejechał nie więcej niż 6 000 km lub od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Obliczenia i wpłacenia podatku należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, a ten powstaje z chwilą otrzymania pojazdu przez nabywcę, jednak nie później niż z dniem wystawienia faktury przez dostawcę. Jest to również czas na złożenie deklaracji, w której wykażemy takie nabycie.

Podatek od nieruchomości w czterech ratach

Osoby fizyczne składają informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru. Muszą zrobić to w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno lub sprzedaż nieruchomości). Oznacza to, że np. osoba fizyczna, kupując nieruchomość 3 stycznia, powinna przekazać informację do 17 stycznia.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji urząd skarbowy (właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości). Podatek jest płatny w ratach, w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe muszą złożyć deklaracje na dany rok do 31 stycznia. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, np. zakup nieruchomości został dokonany w marcu, deklarację taką składają w terminie 14 dni od okoliczności uzasadniającej powstanie tego obowiązku.

Jednostki te wpłacają obliczony w deklaracji podatek w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Jeśli więc nabycie nieruchomości nastąpiło w trakcie roku, trzeba taką proporcję obliczyć. Wpłat dokonuje się do 15 każdego miesiąca. Wyjątkiem jest styczeń, za który należy zapłacić do 31 stycznia.

Podatek od środków transportu w dwóch ratach

Podatek płacony jest w oparciu o złożoną deklarację roczną, do 15 lutego danego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, z fiskusem należy się rozliczyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym środek transportu został zarejestrowany w Polsce, a w przypadku nabycia środka transportu zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym został nabyty.

Podatek od środków transportu jest płatny w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, a przed 1 września, podatek płatny jest w dwóch ratach:

  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
  • do 15 września danego roku - II rata.

Natomiast gdy obowiązek podatkowy powstał od 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Również w tym przypadku trzeba wyliczyć proporcję (uwzględniając liczbę miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy), jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku.

PCC w 14 dni

Osoby, które dokonały nabycia w drodze czynności cywilnoprawnej, z którą związana jest konieczność zapłaty podatku (np. zakup rzeczy ruchomej o wartości powyżej 1000 zł), powinny złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych i zapłacić podatek. Mają na to 14 dni (ustawa szczegółowo określa, od kiedy liczy się ten czas, w zależności od tego, co jest przedmiotem takiej czynności). Przykładowo osoba, która kupiła samochód o wartości 25 tys. zł (umowa sprzedaży podpisana w dniu 10 stycznia) musi złożyć deklarację PCC i wpłacić podatek do 24 stycznia.

Nie składa się deklaracji i nie wpłaca podatku, gdy czynność jest dokonana w formie aktu notarialnego. W takiej sytuacji to notariusz pobierze podatek i wpłaci go urzędu skarbowego.

Podatek od spadków i darowizn

Podatnicy podatku od spadków i darowizn składają zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych do urzędu skarbowego. Mają na to miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje np.:

  • przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku,
  • przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

Złożenie zeznania wszczyna postępowanie podatkowe, zakończone wydaniem decyzji, w której ustalona zostanie wysokość podatku. Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

Uwaga: tekst przedstawia obowiązujące najczęściej terminy płatności. Są jednak wyjątki, zazwyczaj przewidziane dla określonych szczegółowo czynności, jak np. przy imporcie towarów w VAT.

Czytaj więcej o opodatkowaniu firm
Uważaj na nowe limity podatkowe w 2012 roku To od nich zależy jaką formę rozliczenia można zastosować, co decyduje o sposobie prowadzenia ewidencji w celach rozliczeniowych i wysokości samego podatku.
Powrót do zwolnienia w VAT nie zawsze możliwy przypadku utraty tego prawa lub jeśli przedsiębiorca sam z niego zrezygnował na powrót do zwolnienia musi czekać, i to rok.
Do 20 stycznia możesz wybrać podatek liniowy Podatek liniowy jest korzystny dla przedsiębiorców z wysokimi dochodem. 19-proc. stawkę, stosuje się niezależnie od tego, jak duży jest dochód firmy.
podatki
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)