Fot. Stocznia Gdańsk S.A.

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Przemysł regionu dostarcza 6 proc. ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu, a zatrudnienie znajduje w nim 5,4 proc. ogólnej liczby zatrudnionych.

Do głównych gałęzi przemysłu należy: przemysł drzewno-papierniczy, stoczniowy, petrochemiczny, elektrotechniczny. W województwie pomorskim produkuje się 24 proc. ogólnej produkcji papieru i tektury oraz ponad 41 proc. odbiorników telewizyjnych. W regionie prężnie rozwija się także branża teleinformatyczna, z Gdyni wywodzi się największa polska firma informatyczna Prokom.

Charakterystyczną cechą najsilniejszych branż przemysłu jest występowanie dużych zakładów (stoczniowy - Stocznia Gdynia, Stocznia Gdańsk, rafineryjny - Grupa Lotos, papierniczy - International Paper Kwidzyn).

Ponadto w regionie zlokalizował swoje inwestycje m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG.

Rynek pracy i wynagrodzenia

W województwie pomorskim przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2008 r. wyniosło 278,3 tys. osób i było wyższe o 4 proc. od notowanego w 2007 roku.

W tym samym czasie w ujęciu ogólnokrajowym zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,8 procent.

W tym okresie zatrudnienie w sektorze publicznym zmalało o 11,7 procent i wyniosło 36,8 tys. osób, podczas gdy w przedsiębiorstwach prywatnych wzrosło o 6,9 procent - do 241,5 tysiąca.

Największy wzrost wystąpił w budownictwie (o 13,1 procent), obsłudze nieruchomości i firm (o 10,2 procent) hotelach i restauracjach (o 9,2 procent) oraz handel i naprawy (8,8 procent). Redukcję zatrudnienia odnotowano w rybactwie (aż o 71,1 procent) i wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię, wodę i gaz (o 4,7 procent).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 2008 roku, zgodnie z danymi GUS, wyniosła w województwie pomorskim 67,8 tys. osób. Była niższa rok wcześniej o 22 procent. Jednak wyższa od listopadowej o 6,4 procent. Już w styczniu stopa bezrobocia wzrosła do 9,4 punktów procentowych, z 8,4 procent w grudniu.

Na jedną ofertę pracy zgłoszoną do powiatowych urzędów pracy przypadały 32 osoby, wobec 22 osób rok wcześniej.

W 2008 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3218,14 zł (101,2 proc. średniej płacy krajowej) i było wyższe o 6,7 proc. od notowanego w analogicznym okresie 2007 roku. Wzrost przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw w skali kraju wyniósł 10,1 procent.

Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 4005,40 zł i w porównaniu do innych województw była jedną z najwyższych średnich w kraju. W sektorze prywatnym przeciętne wynagrodzenie sięgnęło 3097,99 zł brutto miesięcznie. W obu przypadek odnotowano wzrost, odpowiednio o 10,7 i 6,6 procent.

Największy wzrost płac zanotowano w działach: górnictwo (przeciętnie o 21,9 procent), obsługa nieruchomości i firm (o 12,5 procent), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (o12,2 procent), przetwórstwo przemysłowe (o 8,4 procent). Spadek płac dotyczył natomiast przede wszystkim zatrudnionych w handlu i naprawach (o 6,2 procent).

Mieszkania

Rynek mieszkaniowy odnotował znaczący wzrost. W 2008 r. oddano do użytkowania 14779 mieszkania, czyli o 26,6 procent więcej niż w 2007 r. Wzrost liczby oddanych mieszkań był wyższy od średniej krajowej o 2,6 punkty procentowe.

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania oddanego do użytkowania w 2008 roku wyniosła 94,1 m2 (tyle samo co w roku 2007). W budownictwie indywidualnym zmalała jedynie o 0,4 m2 do poziomu 139 m2. Mieszkania Na sprzedaż lub wynajem cechował metraż 67,1 m2. W 2008 roku wydano 20953 pozwolenia na realizację projektów mieszkaniowych, o 5,7 procent mniej niż rok wcześniej.

Najwięcej lokali oddano w Gdańsku (4542 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 321,6 tys. m2) oraz w powiecie wejherowskim - 1865 mieszkania o łącznej powierzchni 162,2 tys. m2.

Firmy i instytucje

Na koniec grudnia 2008 roku w województwie pomorskim było zarejestrowanych 240,5 tys. firm (o 3,3 proc. więcej niż rok wcześniej), z tego 96,5 proc. działało w sektorze prywatnym. W rejestrze REGON dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (178,4 tys.), które stanowiły 74,2 procent ogółu.

Firmy koncentrowały swoją działalność przede wszystkim na handlu i naprawach (25,3 procent ogółu jednostek; spadek o 0,9 punktu w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku), obsłudze nieruchomości i firm (18,7 procent, wzrost o 0,1 punktu procentowego), przetwórstwie przemysłowym (11,7 procent, wzrost o 0,4 punktu procentowego) oraz budownictwie (12,3 procent, wzrost o 0,7 punktu procentowego).

W przekroju terytorialnym najwięcej podmiotów zarejestrowano w Gdańsku (25 procent) i w Gdyni (13,7 procent) i w powiecie wejherowskim (7,2 procent). Najmniej w powiatach: nowodworskim (1,6 procent) i sztumskim (1,3 procent).

Przemysł, handel i budownictwo

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób odnotowały w 2008 roku przychody w wysokości 53,2 mld zł. To o 8,3 procent więcej niż w roku ubiegłym. W kraju w tym czasie odnotowano wzrost produkcji sprzedanej o 3,5 procent.

W przetwórstwie przemysłowym produkcja sprzedana była wyższa w porównaniu z poprzednim rokiem o 7,9 procent.

Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług w przemyśle w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w 2008 r. wyniósł 362,9 tys. zł (w bieżących cenach bazowych) i był o 7,8 procent wyższy niż rok wcześniej. Zgodnie z danymi GUS najwyższą wydajność odnotowano m.in. w produkcji wyrobów chemicznych (525,1 tys. zł), w produkcji artykułów spożywczych i napojów (278,9 tys. zł) oraz w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (277,8 tys. zł).

W 2008 r. przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób osiągnęły przychody ze sprzedaży produkcji i usług (w cenach bieżących) w kwocie 7297,0 mln zł, co oznacza wzrost o 25,6 procent w porównaniu z 2007 r.

Produkcja budowlano-montażowa w 2008 r. ukształtowała się na poziomie 4429,3 mln zł, a jej wartość (w cenach bieżących) zwiększyła się o 27,9 procent w stosunku do wartości sprzed roku.

Porty morskie

W 2008 r. wielkość obrotów ładunkowych w województwie wyniosła 30,0 mln t, (spadek w stosunku do 2007 r. o 13,7 procent).  Obroty ładunkowe zrealizowane w ruchu międzynarodowym stanowiły 98,3 procent obrotów województwa, ich wielkość zmniejszyła się w stosunku do 2007 roku o 14,4 procent, wyniosła 29,5 mln t.

Jedyny wzrost odnotowano w przeładunkach ładunków z grupy ,,toczne samobieżne" (o 4,4 procent).

Dane dotyczące obrotów ładunkowych pochodzą z badania statystycznego transportu morskiego opartego na dyrektywie 95/64/WE. Metodologia tego badania (wprowadzonego wraz z przystąpieniem Polski do UE i odpowiadającego wymogom Eurostatu) różni się od metodologii badań z lat poprzednich. Obroty ładunkowe nie obejmują krajowego obrotu lądowego, jak również bunkru załadowanego na statki.

W portach morskich województwa dominowały przeładunki dokonywane w porcie gdańskim - 17,1 mln t.(57,0 procent obrotów województwa ogółem). Najwięcej przeładowano ładunków z grupy ,,masowe ciekłe" - 10,6 mln t oraz ,,masowe suche" - 4,0 mln t.

W kraju przeładunki w morskich portach handlowych w 2008 r. wyniosły 48,9 mln t, co oznacza spadek w stosunku do 2007 r. o 6,7 procent.

gospodarka, gus, pomorskie
GUS