Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fot. Centrum Prasowe/ KGHM S.A.

Dolny Śląsk należy do najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski. Pod względem udziału w tworzeniu PKB całej gospodarki narodowej województwo sytuuje się na czwartym miejscu w kraju (8,1 proc. ogółu).

Niemal 60 proc. dolnośląskiego PKB jest wytwarzane przez sektor usług, w tym 45,7 procent stanowią usługi rynkowe. 32 proc. PKB generuje przemysł, a jedynie 2,2 proc. rolnictwo.

Najbardziej uprzemysłowionymi rejonami dolnośląskiego są okolice Wrocławia i Lubina, najsłabiej - Wałbrzycha.

Do największych inwestorów wg kraju pochodzenia na terenie województwa dolnośląskiego należą:

  • kapitał brytyjski - Cadbury Schweppes, Cussons Group Ltd, Tesco, Shell, BP;
  • kapitał amerykański - Whirlpool - Polar S.A., PepsiCo, Cargill, Mc Donalds, Gerber Comp., General Electric International;
  • kapitał niemiecki - Deutsche Bank, Siemens, Bosch, Volkswagen, Makro, Selgros, OBI, Real;
  • kapitał szwedzko - szwajcarski i szwedzki Volvo, Electrolux, IKEA, DeLaval;
  • kapitał francuski - Castorama, Carrefour, Geant, E'Leclerc, Lucas Bank;
  • kapitał  holenderski - 3M;
  • kapitał japoński - Toyota;
  • kapitał koreański - LG Electronics.

Rynek pracy i wynagrodzenia

W województwie dolnośląskim w 2008 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 418,8 tys. osób i było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 6,4 procent. W tym samym czasie w ujęciu ogólnokrajowym zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,8 procent.

Zgodnie z danymi GUS w 2008 sektor prywatny zaangażował 89,7 procent ogółu przeciętnie zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim. Zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło o 7,4 procent w porównaniu do roku poprzedniego (wyniosło 375,6 tys. osób), w sektorze publicznym zatrudnienie zmniejszyło się o 1,4 proc. (wyniosło 43,2 tys. osób). Liczba przeciętnie zatrudnionych w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększyła się o 5 procent.

W 2008 roku 53,8 proc. ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, czyli 225,4 tys. osób pracowało w przemyśle.

Natomiast w końcu grudnia 2008 roku w dolnośląskich urzędach pracy zarejestrowanych było 113,9 tys. osób bezrobotnych, z tego 55,6 proc. stanowiły kobiety. Liczba bezrobotnych w porównaniu do grudnia 2007 zmniejszyła się o 6,9 tys. osób (tj. o 10,6 procent). Dolnośląscy bezrobotni stanowili 7,7 procent ogólnej ich liczby w kraju. Jednak w porównaniu do listopada 2008, w liczba bezrobotnych wzrosła o 6,5 procent.

Najniższe bezrobocie wystąpiło w powiatach miejskich (Wrocław, Legnica, Jelenia Góra) oraz w powiecie wrocławskim i lubińskim (poniżej 7,5 procent). Najwyższy odsetek bezrobotnych zanotował GUS dla powiatów: Lwóweckiego, Dzierżoniowskiego, Kłodzkiego, Lubańskiego i Złotoryjskiego (powyżej 20 procent).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3151,33 zł (99,1 procent średniej płacy krajowej), było o 8,9 procent wyższe od przeciętnej płacy w roku 2007 w województwie.

Wynagrodzenie osób zatrudnionych w sektorze prywatnym wyniosło przeciętnie 3088,03 zł (wzrosło o 8,9 procent), w sektorze publicznym 3702,10 zł (wzrosło o 10,3 procent).

Zgodnie z danymi GUS - przeciętne wynagrodzenie godzinowe wyniosło 21,68 zł. Przy czym w sektorze prywatnym płacono 21,21 zł, a w publicznym 25,86 zł.

Mieszkania

W 2008 roku w województwie dolnośląskim oddano do użytkowania 12568 nowych mieszkań, to jest o 38,5 procent więcej niż w roku wcześniejszym.

Wśród mieszkań oddanych do eksploatacji zdecydowaną większość (50,9 proc.) stanowiły mieszkania zrealizowane przez budujących na sprzedaż i wynajem oraz inwestorów indywidualnych (38 proc.), odpowiednio 6393 i 4780 mieszkań. Ponadto oddano 418 mieszkania społeczno - czynszowe, 132 komunalne i 123 zakładowe.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wyniosła - 96,7 m2  (w 2007 r. - 92,6 m2).

W budownictwie indywidualnym wyniosła - 146,3 (w 2007 r. - 139,2 m2), a w budownictwie na sprzedaż lub wynajem - 69,4 m2 (w 2007 r. 62,8 m2).

Firmy i instytucje

Na koniec grudnia 2008 roku na Dolnym Śląsku było zarejestrowanych 316,7 tys. firm (o 2,7 proc. więcej niż rok wcześniej), z tego aż 95,3 proc. działało w sektorze prywatnym. W rejestrze REGON dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (227,1 tys.), które stanowiły 71,7 proc. ogółu firm prowadzących działalność gospodarczą.

Najwięcej jednostek zajmowało się handlem i naprawami - 91,5 tys. (28,9 proc. ogółu). Obsługa nieruchomości i firm to obszar działalności dla 69,7 tys. podmiotów, czyli 22 procent ogółu. Natomiast 11,3 proc. (35,6 tys.) firm zajmuje się budownictwem, a 26,3 tys. (8,3 proc.) w przetwórstwie przemysłowym.

Największa liczba podmiotów działała na terenie miasta Wrocławia (30,2 proc.) oraz w powiatach: wałbrzyskim (6,5 proc.), kłodzkim (6,1 proc.) i świdnickim (5,6 proc.), a najmniej w górowskim (0,8 proc.) i milickim (0,9 proc.).

Przemysł, handel budownictwo

W 2008 roku dolnośląskie przedsiębiorstwa przemysłowe, zatrudniające powyżej 9 osób, osiągnęły przychody ze sprzedaży towarów i usług na poziomie 74,9 mld złotych i były wyższe o 14,2 proc. niż rok wcześniej. Aż 91,6 proc. tej kwoty (68,6 mld zł) pochodziło z sektora prywatnego.

GUS odnotował wzrost sprzedaży w 16 z 28 działów przemysłu. Największy dotyczył działów: produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (o 198,7 procent), produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nieklasyfikowana (o 32,9 procent), produkcja artykułów spożywczych i napojów (o 29,9 procent), produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (o 19,8 procent) oraz produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (o 18,2 procent).

Największy spadek produkcji sprzedanej miał miejsce w dziale produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 14,5 procent).

W 2008 roku przedsiębiorstwa budowlane zrealizowały przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w kwocie 8,4 mld zł. W porównaniu do 2007 roku były wyższe o 17,3 procent.

W 2007 roku sprzedaż detaliczna zrealizowana przez firmy handlowe i niehandlowe była o 22,9 proc. wyższa niż przed rokiem.  Najwyższy wzrost sprzedaży odnotowano w przedsiębiorstwach zakwalifikowanych jako pozostałe branże (56,4 procent), prowadzących sprzedaż w domach wysyłkowych (o 47,6 procent) i zajmujących się sprzedażą paliw (o 32,3 procent). Wzrosła sprzedaż również w branżach: sprzedaż mebli RTV i AGD (o 27,8 procent), sprzedających włókno, obuwie (o 27,7 procent), sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 15 procent), przedsiębiorstwach sprzedających farmaceutyki, kosmetyki (o 4 procent) oraz pojazdy samochodowe (o 2,6 procent).

Aż o 30.9 procent spadła sprzedaż prasy i książek. W sektorze handlu jest to branża, która odnotowała najwyższy spadek w 2008 roku.

gospodarka, 2008, dolnośląskie
GUS