Fot. PAP/Lech Muszyński

W województwie lubuskim jest wytwarzane 2,4 proc. PKB Polski. W porównaniu z innymi województwami charakteryzuje się ono małą liczbą zatrudnionych w przemyśle - 2,4 proc. krajowego zatrudnienia i dostarcza 2 proc. ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu, co lokuje region na ostatnim miejscu w kraju.

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy.

Głównym odbiorcą zagranicznym produkcji województwa lubuskiego są Niemcy. Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na niemiecki rynek trafia niemal 70 procent towarów i usług eksportowanych przez lubuskie firmy.

Wśród większych firm duże znaczenie mają zakłady z branż: chemicznej, celulozowo-papierniczej oraz elektronicznej. Silna jest też pozycja firm meblarskich, przemysłu spożywczego, a także prowadzących działalność wydawniczą i poligraficzną. Silnym sektorem lubuskiej gospodarki jest budownictwo.

Rynek pracy i wynagrodzenia

W końcu września 2008 r. ludność województwa lubuskiego liczyła ponad 1 mln osób. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 117,7 tys. osób co oznacza wzrost do poprzedniego roku o 6,1 procent. W tym samym czasie w ujęciu ogólnokrajowym zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,8 procent.

W sektorze prywatnym zatrudnienie sięgało 91 procent ogółu. Zarówno liczba pracujących w sektorze prywatnym jak i publicznym spadła w grudniu 2008 roku w porównaniu do listopada, odpowiednio o 1,6 procent i 2,4 procent. W porównaniu jednak do grudnia 2007 roku wzrosła odpowiednio o 4,9 procent i 4,3 procent.

Wzrost zatrudnienia w omawianym okresie zaobserwowano niemal we wszystkich sekcjach. Zgodnie z danymi GUS najwyższy wystąpił w obsłudze nieruchomości i firm (o 13,3 procent), w budownictwie (o 11,4 procent), w handlu i naprawach (o 10,1 procent) i w logistyce (o 5,5 procent).

Natomiast w końcu grudnia 2008 roku w lubuskich urzędach pracy zarejestrowanych było 46311 osób bezrobotnych, z czego 25938 osób stanowiły kobiety (56 procent). Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2008 roku wynosiła 12,4 procent, w kraju współczynnik bezrobocia w grudniu 2008 roku wyniósł 9,5 procent.

W okresie styczeń - grudzień 2008 roku średnia płaca w sektorze publicznym wynosiła 3218,70 zł, a w sektorze prywatnym 2547,83 zł. Było to odpowiednio o 8 i 9,5 procent więcej. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 2607,00 zł, to jest o 9 procent więcej niż przed rokiem.

Mieszkania

W 2008 roku w województwie lubuskim oddano 4221 nowych mieszkań, tj. o 30,6 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim (w kraju wskaźnik ten wyniósł 24 procent).

Inwestorzy indywidualni przekazali do użytkowania 2176 mieszkań (51,6 proc. ogółu). W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem powstały 1729 mieszkania (41 procent ogółu), 259 mieszkań oddały spółdzielnie mieszkaniowe, 55 to mieszkania komunalne i 2 zakładowe.

Najwięcej lokali oddano w miastach na prawach powiatu: 986 w Gorzowie Wlkp., 760 w Zielonej Górze. Spośród powiatów najwięcej mieszkań oddano w zielonogórskim 564, gorzowskim 392, świebodzińskim 253 i nowosolskim 237.

Przeciętna powierzchnia 1 mieszkania wyniosła 97,5 m2 i była o 5,5 procent mniejsza niż przed rokiem.

Na koniec grudnia 2008 roku w województwie lubuskim było zarejestrowanych 101,9 tys. podmiotów ( bez rolników indywidualnych) , tj. o 4,3 procent mniej niż rok wcześniej. Z tego aż 95,6 proc. działało w sektorze prywatnym, w tym 77,7 procent stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Najwięcej jednostek zajmowało się handlem (30,3 proc. ogółu). Obsługa nieruchomości i firm to obszar działalności dla 18,6 proc. ogółu, budownictwem zajmuje się 11 proc. firm, a 8,1 proc. działa w przetwórstwie przemysłowym.

Największa liczba podmiotów działała na terenie miasta Gorzowa Wlkp. (17,3 proc.), Zielonej Góry (15,3 proc.) oraz w powiatach: żarskim (9 proc.), żagańskim (7,4 proc.) i zielonogórskim (7,2 proc.), a najmniej w sulęcińskim (2,5 proc.) i wschowskim (3 proc.).

Przemysł, handel budownictwo

W 2007 r. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 18326,6 mln złotych i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 14 procent. Tempo wzrostu było zatem szybsze niż w roku 2007 i 2006, kiedy współczynnik ten wyniósł odpowiednio: 9,5 i 6,8 procent. W kraju zanotowano wzrost sprzedaży o 3,5 procent.

W przetwórstwie przemysłowym wzrost przychodów ukształtował się na poziomie 12,9 procent (w kraju wzrost ten wyniósł 4 procent). ! Najbardziej dynamiczny rozwój zanotowano w produkcji maszyn i urządzeń o 30,9 proc. Produkcja masy włóknistej oraz papieru wzrosła o 27,3 procent, pojazdów samochodowych i naczep o 25,2 procent, artykułów spożywczych i napojów o 12 procent. W 12 spośród 20 działów gospodarki zanotowano w 2008 roku wzrost przychodów. Natomiast największy i najistotniejszy spadek produkcji sprzedanej w porównaniu do roku 2007 dotyczył działów: włókiennictwo (22,1 procent) i produkcja mebli (20 procent).

Średnia dla całego roku jest budująca, jednak rozpatrując tempo i kierunki zmian - prognozy dla województwa nie są zbyt optymistyczne. W przetwórstwie przemysłowym spadek przychodów ze sprzedaży w grudniu 2008 roku sięgnął 11,3 procent (w kraju - spadek o 5,4 procent), a niższy niż przed miesiącem poziom sprzedaży odnotowano w 13 działach (spośród 20).

W 2008 roku przychody ze sprzedaży w budownictwie wynosiły 1722,8 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 25,7 procent. Zdecydowana większość sprzedaży (97,6 proc.) zrealizowały jednostki sektora prywatnego. Produkcja budowlano-montażowa osiągnęła 1113,5 mln zł i stanowiła 64,6 procent wartości sprzedaży.

Wartość sprzedaży detalicznej zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wyniosła 5014,9 mln zł, wzrosła o 2 procent w porównaniu z 2007 r. Przy czym dynamika była zdecydowanie wolniejsza niż w 2007 roku (15,2 procent). W jednostkach handlowych odnotowano obroty wyższe o 0,8 procent niż w ubiegłym roku (w 2007 roku były wyższe o 19,7 procent niż w roku 2006). Sprzedaż detaliczna w jednostkach niehandlowych wzrosła w skali roku o 9,5 procent.

W większości rodzajów działalności dynamika sprzedaży kształtowała się mniej korzystnie niż w 2007 r. Jak podano w raporcie GUS - obroty rosły wolniej niż przed rokiem, m. in. w pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach (wzrost o 9,7%, wobec 31,9% przed rokiem), w sprzedaży w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (wzrost o 4,8% wobec, 16,1%), w jednostkach sprzedających żywność, napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz wyroby tytoniowe w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży (wzrost o 3,4%, wobec 47,6%), prowadzących prasę, książki, pozostałą sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (wzrost o 1,1%, wobec 28,7%). Większą dynamikę obrotów niż przed rokiem zanotowano jedynie w jednostkach zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży i obuwia (wzrost o 26,2%, wobec 7,9%).

W okresie styczeń - grudzień 2008 r. sprzedaż hurtowa osiągnęła wartość 6796,1 mln zł i była wyższa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 28,1%, przy czym dynamika była szybsza niż przed rokiem (wzrost o 9,0%).

GUS