Formularz PIT-8AR

Deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym składają płatnicy, którzy w trakcie roku taką daninę obliczali, pobierali i wpłacali. PIT-8AR należy sporządzić do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym.

Większy płatnik (powyżej 5 podatników) musi złożyć formularz drogą elektroniczną. Mniejszy płatnik ma dodatkowo do wyboru klasyczną formę papierową.

Za pośrednictwem PIT-8AR rozlicza się:

 • wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową;

 • świadczenia otrzymane przez emerytów lub rencistów będących byłymi pracownikami;

 • świadczenia pieniężne otrzymane przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy;

 • jednorazowe odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia wypłacane żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej;

 • należności osób zagranicznych, odsetki od pożyczek oraz odsetki od papierów wartościowych;

 • odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania czy inwestowania;

 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

 • dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;

 • kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego;

 • dochody członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji;

 • przychody z tytułu zbycia prawa poboru akcji;


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę