Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 131,85 131,68 +0,13% +0,47% 566,28 565,82 +0,08% +0,52% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-16 133,17 132,99 +0,14% +3,51% 518,72 518,10 +0,12% +8,71% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 117,56 117,41 +0,13% -1,40% 504,91 504,50 +0,08% -2,01% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 122,61 122,46 +0,12% -0,02% 526,60 526,20 +0,08% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 223,06 221,16 +0,86% +5,54% 958,02 950,30 +0,81% +5,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 267,11 264,80 +0,87% +9,18% 1040,45 1031,61 +0,86% +14,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-16 788,66 781,91 +0,86% +7,05% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-16 254,37 252,18 +0,87% +8,63% 990,82 982,44 +0,85% +14,08% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)