Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2019-02-19 108,95 108,89 +0,06% -1,89% 471,94 470,87 +0,23% +2,26% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2019-01-08 17,07 17,07 0,00% -0,52% 73,38 73,43 -0,07% +2,94% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)